14-08-2018

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp nói chung và cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị nói riêng là một trong những điều kiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu chiến lược. Chiến lược được thực hiện thành công hay không tuỳ thuộc vào các hoạt động của tổ chức được phân chia, sắp xếp và phối hợp như thế nào, tức là tuỳ thuộc vào cơ cấu tổ chức cụ thể. Ngoài ra, môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý thay đổi cũng trực tiếp tác động đến cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, buộc cơ cấu tổ chức kinh doanh cũng phải thay đổi theo.

Cùng với sự chuyển mình liên tục của thị trường thanh toán kéo theo những yêu cầu mới từ thị trường, EPAY đã có những thay đổi về cơ cấu tổ chức để đáp ứng những yêu cầu đó, cũng như để hiện thực hóa các chiến lược mới hướng tới xây dựng một Tập đoàn thanh toán hàng đầu.

Theo đó, HĐQT và Ban lãnh đạo EPAY đã thống nhất mô hình tổ chức của EPAY ở một diện mạo mới, được xây dựng chuyên biệt hóa theo mảng chức năng và mảng dịch vụ. 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức mới - VNPT EPAY:

 

 

Theo mô hình mới, Tổng Giám đốc sẽ là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động của Công ty.

Về chức năng nhiệm vụ, mô hình mới được chuyên biệt hóa thành các khối: Kinh doanh, Công nghệ, Vận hành, Kế toán tài chính. Ngoài ra, bộ phận Phát triển kinh doanh và team Chiến lược cũng được hình thành để triển khai chiến lược mới đã được HĐQT thông qua, bắt đầu từ việc thiết lập một cổng thanh toán tích hợp với nhiều tính năng chưa từng có tại thị trường Việt Nam.

Theo VNPT EPAY